0
logo

در کتابخانه‌ی بزرگ مكتا جستجو کن

در میان هزاران کتاب الکترونیک و صوتی

searchboxbanner
لوگو

درباره ما

پایگاه‌های علمی، مراکز اطلاعاتی و کتابخانه‌ها با هدف نیازسنجی، ثبت، توصیف و دسترس‌پذیری به اطلاعات و دانش شکل گرفته‌اند. در سال‌های اخیر، توسعه ابزارها و استانداردهای حوزه سازماندهی دانش، نیازها و انتظارات کاربران از فهرست‌های این مراکز را تغییر داده و لزوم برقراری پیوند بین منابع اطلاعاتی گوناگون و بازنمون تمامی منابع مرتبط در کنار یکدیگر در قالب یک پروفایل فراداده‌ای ضروری شده است. در این خصوص، شبکه‌های کشف دانش با رویکرد بافت-مدار به نیازهای اطلاعاتی جامعه کاربران پاسخ داده و با بهره‌گیری از استانداردها و ابزارهای نوین سازماندهی دانش به دسترس‌پذیری اشیای محتوایی و نیز پشتیبانی از کارکردهای بومی کتابخانه‌ها و مرکز اطلاعاتی می‌پردازند. با توجه به رویکرد اصلی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)؛ یعنی کسب مرجعیت پیام اهل‌بیت(ع) در عرصه بین‌المللی، شناسایی تمامی اشیای محتوایی مرتبط با اهل‌بیت(ع) و ثبت و بازنمون مناسب این اشیاء و طراحی شبکه بین‌المللی کشف دانش برای توصیف دقیق موجودیت‌های داده‌ای مرتبط با اهل‌بیت(ع) و پیونددهی انواع گوناگون این موجودیت‌ها با یکدیگر از اهمیت بسزایی برخورد است. از سوی دیگر، این شبکه افزون بر تدوین زیرساخت‌ها، ابزارها و بسترهای نحوی روزآمد، به منزله مخزنی دیجیتالی برای حفاظت از میراث مکتوب شیعه و گسترش دسترسی به منابع داده‌ای حوزه اهل‌بیت(ع) مطرح شده است. این شبکه بستری برای دسترسی طولانی مدت و بازنمون تمام خدمات و فعالیت‌های مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در رسانه‌های گوناگون بوده و نیز مجرایی برای دسترس‌پذیری معارف اهل‌بیت(ع) در عرصه بین‌الملی است.